HOME
關於振弘 產品資訊 技術支援 聯絡我們
 
回到產品首頁
Vision Cat首頁
關於Vision Cat
 
視覺自動對位模組
視覺函式庫
客製化專用視覺函式庫
2D 視覺檢測平台
 
技術資訊
下載
 
 
     
視覺自動對位模組
MU50
4鏡頭多目標搜尋
256組目標儲存
 
 
 
 
產品細節
 
視覺函式庫
工業用形狀比對 影像比對、外形比對、計數
2D影像量測函式庫 包括圓、直線、邊緣計數、存在/不存在、位置/角度、節距、重心、相對/絕對位置等
   
產品細節
 
 
 
 
 
客製化專用視覺函式庫
根據客戶需求開發專用函式庫
代申請專案補助計畫
 
 
 
2D 視覺檢測平台
 
 
 
 
     
 
 
 
振弘科技有限公司
30352新竹縣湖口鄉仁政路3號(新竹工業區)
TEL :886-3-598-2858  FAX:886-3-598-2851